Klachtenregeling

Indien er ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden of over de medewerkers van ons kantoor, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. Het gaat dan om (vermeende) inbreuken op de essentiële gedragsbeginselen zoals integriteit (en onafhankelijkheid), objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend met vermelding van naam en adres van de klager. Klagers moeten zich in eerste instantie wenden tot de verantwoordelijke vennoot. Mocht de klacht zich richten op deze vennoot, dan kan de klager zich wenden tot de andere vennoot. Een van de vennoten geeft naar aanleiding van de klacht binnen 10 werkdagen schriftelijk bericht aan klager en aan de voor de betreffende werkzaamheden verantwoordelijke vennoot, dat de klacht in behandeling is genomen. In het geval de klacht betrekking heeft op een bepaalde persoon, informeert de (onderzoekend) vennoot tevens deze persoon. Hierna worden de klager, de verantwoordelijke vennoot en de persoon over wie een klacht of melding gaat, tezamen aangeduid als betrokken personen.

De vennoot die het onderzoek uitvoert documenteert het onderzoek zodanig dat het dossier de conclusies kan dragen. Hij formuleert zijn conclusie en stelt de betrokken personen in de gelegenheid hun visie daarop te geven. De vennoot die het onderzoek leidt geeft in zijn advies aan of naar zijn oordeel de klacht gegrond is, of er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarbij sprake is van betrokkenheid van ons kantoor en / of haar medewerkers bij strafbare feiten en / of wetsovertredingen die het vertrouwen in ons kantoor of in de financiële markten kunnen schaden, en of er aanleiding is voor de kantoorleiding om maatregelen te nemen. De vennoot die het onderzoek leidt rondt zijn onderzoek binnen een redelijke termijn af en informeert de betrokken personen.